Instrukcja dla AutorówInstrukcja dla Autorów

Szanowni Państwo,

prosimy o teksty o objętości 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Maszynopis winien być sporządzony zgodnie z ogólnie przyjętymi konwencjami edytorskimi.

 
1. Autor przekazuje ostateczną i kompletną wersję dzieła, to znaczy: zapis elektroniczny (tekst w formacie Word lub RTF), uwzględniający cały tekst główny, przypisy i bibliografię wydruk komputerowy, 1 egz., (jednostronny, 1800-2000 znaków na stronie), interlinia, z marginesami i ciągłą paginacją), tożsamy z zapisem elektronicznym ostateczny materiał ilustracyjny lub zdjęciowy.

2. Materiał ilustracyjny (tabele, wykresy, zdjęcia itp.) Autor dostarcza w następującej formie: materiał zeskanowany, w zapisie elektronicznym (o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) wraz z wydrukami
zamiast materiału zeskanowanego mogą być zdjęcia (slajdy) i inne ilustracje o jakości umożliwiającej dalszą obróbkę (np. skanowanie).

3. Przypisy bibliograficzne należy umieszczać w tekście w sposób następujący: nazwisko autora i rok wydania: strona, np.: (Skubalanka 1988: 11); pozostałe przypisy należy zamieszczać po artykule.

4. Na końcu artykułu należy umieścić literaturę w układzie: dla prac zwartych: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytuł pracy, miejsce wydania, strony; dla artykułów: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytuł artykułu. - ...(tutaj dane dotyczące pracy zwartej wraz z nazwiskiem redaktora) ..., strony; lub: nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania, tytuł artykułu, „nazwa czasopisma”, nr (ewentualnie rocznik, zeszyt itp.), strony.

5. Do artykułu Autor powinien dołączyć wykaz słów kluczowych w języku angielskim oraz streszczenie w języku angielskim o objętości do 1 strony (1500-2000 znaków). Powinno ono zawierać zwięzłe uzasadnienie podjętych badań, prezentację uzyskanych wyników, a także – w miarę możliwości – omówienie zastosowanej metody badawczej.

6. Redakcja odstępuje od korekt autorskich. Wynika stąd dla Autorów obowiązek szczególnie starannego opracowania tekstów pod względem merytorycznym i formalnym. Prosimy zatem o przysyłanie do Redakcji maszynopisu w takiej postaci, jaka może być uznana za ostateczną.

7. Prosimy Autorów o podanie stopnia i tytułu naukowego, adresu miejsca zatrudnienia lub adresu domowego oraz informacji o sobie (do: Noty o autorach).

8. Redakcja nie gwarantuje honorariów wydawniczych.

9. Materiałów niezamówionych nie odsyłamy.Instytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol